خبرونه

په یوه خبري ناسته کې د يکشنبې په ورځ د ۲۰۱۸ کال د جنوری په ۲۸ نیټه د مالیې وزارت د مالیاتي معافیت پروګرام یې معرفي کړل. هغه مدني ټولنې او خصوصي سکټور چې خپل مالیات د ۱۳۸۱ تر ۱۳۹۶، کالونو ترمنځ تصفیه کړې نه دی او غواړی چې دغه جریمه معاف شي؛ کولې شي د مالیاتو تادیه کول او د کلني جریمو یوازې ۵٪ تحویل کړي او خپل مالیات تصفیه کړی.هغه ادارې چې په بریالیتوب سره دغه پروسې پرمخ بوځي د پاتې ۹۵٪ مالیاتو د ورکړې څخه معافکیږي.د مالیاتو معافیت پروګرام د ۲۰۱۸ کال په سپتمبر میاشت کې پای ته رسیږي

د مالیاتو معافیت پروګرام د غیر دولتي ټولنو او خصوصي سکټور لپاره د قانون د حدودو سره سم فعالیت کولو ته اجازه ورکوي ترڅو د مالي په چاروکې د فساد ختم کړي او د ګواښونو او تعقیب امکانات له منځه یوسي. په ورته وخت کې، نادولتي مؤسسې او خصوصي سکټور به د ارزونې،‌ تادیاتو او مالیاتو راټولولو په بهیرونو کې د رونټیا د رامنځته کولو په هڅو کې مرسته وکړي.

دا مالیاتي معافیت پروګرام خصوصی سکټور او غیر دولتي ټولنو ته فرصت برابروي ترڅو د قانون په حدودو کې فعالیت وکړي او د مفسدو مالیاتی چارواکو د ګواښ او اجبار(اړایستلو) احتمال له منځه یوسي. په ورته وخت کې، نادولتي مؤسسې او خصوصي سکټور به د ارزونې،‌ تادیاتو او مالیاتو راټولولو په بهیرونو کې د رونټیا د رامنځته کولو لپاره هڅو کې مرسته وکړي

د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره ملکي ټولنه، هغه غیر دولتي ټولنې او خصوصي سکټور چې غواړي د دې مالیاتو معافیت سکیم څخه ګټه واخلی، تخنیکي او قانوني مرسته چمتو کوي.

د فساد په وړاندی د مبارزې لپاره ملکي ټولنې په هکله:

د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ملکې ټولنې په ۲۰۱۶ کال کې تاسیس شوې وه تر څو د یوې فایبر په توګه عمل وکړي چې له امله یې د مالیه ورکوونکو لخوا د فاسد چارواکو په وړاندې د دفاع  لپاره ورنه مرسته اخیستلې شي. د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ملکي ټولنې فرعي کميټې برخه ده چې د عدالت غوښتنې ملي کمیټه د عامه پالیسۍ لپاره ده. د عدالت غوښتنی ملي کمیتې د لاډیرو معلوماتو په هکله دغه ویب سایټ وګورئ

د غونډې د موقعیت او وخت په اړه د لازیاتو معلومات لپاره، مهرباني وکړئ د عامه پالیسۍ له پاره د عدالت غوښتنۍ ملي کمیټې سکرټریت عتیق رحیمی سره اړیکه ونیسئ، بریښنالیکد مالیاتو معافیت پروګرام به نو د پریښنالیک له لارې.