په رسمي عدلي سیسټم کې د ښځو د شتون سنجونه

دا څیړنه ترسره شوې ترڅو وموندي چې ایا د قاضیانو او قانوني کارمندانو په توګه د میرمنو په شمیر کې زیاتوالي د افغانستان په رسمي قضایی سیسټم کې د جنډر توپیر کمولو کې مرسته کړې.

لیکوال:  
د څیړنې سیمه: