په ننگرھار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د کوویډ ١٩ – پر وړاندې د دولت پرغبرگون څارنه – څلورمه دوره

د ۲۰۲۰ کال په نومبر کې، د افغانستان د عامه څیړنو موسسې په ننګرهار، لغمان اوکونړ ولایتونو کې د کوید -۱۹ بودیجې تخصیص او لګونې ته په تمرکز سره یوه څیړنه ترسره  کړې ترڅوهغه عوامل و څیړي کوم چې د عامه روغتیایی خدماتو ګټنې یا کارولو څخه ملاتړ  او یایې ضعیفه کوي. د دې څیړنې موندنې ښیي چې د آزموینی ناکاره میکانیزم، په روغتیایی مرکزونو کې د کوید ۱۹ ناکاره یا غیرمؤثره درملنه او د روغتیاپالو یا صحی کارکونکو کمښت، د کوید-۱۹  روغتیایی مراکزو لخوا د محدودو خدماتو په وړاندې کولو د خلکو په باور او اعتماد  منفی اغیزدرلود.

د څیړنې سیمه:   حکومت کول