کوویډ١٩ -ته د دولت پر غبرګون څارنه په ننگرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې- دویمه دوره

د ۲۰۲۰ کال په سپتمبر کې، APPRO    د COVID-19 خپریدو کمولو لپاره د حکومتي بودیجې او نړیوالو مرستو د تخصیص او مصرف پروسې کې د بدلونونو نظارت لپاره په کابل ، ننګرهار ، لغمان او کنړ کې څیړنې ترسره کړې.همدارنګه دا  څیړنه د COVID-19 کمولو لپاره د COVID-19 روغتیایی مرکزونو ته د سرچینو د تخصیص پروسه او د روغتیایی مرکزونو اړتیاو پراساس د COVID-19 روغتیایی مرکزونو لپاره پیرل شویو سرچینو مقدار هم څاري.

د څیړنې سیمه:   حکومت کول