دپالیسی لنډیز

دا لنډیز دFriedrich-Ebert-Stiftung   (FES)په وړاندیز د افغانستان د عامه څیړنو سازمان (APPRO) لخوا د یوې څیړنیزې مطالعې پر بنسټ چمتو شوی دی. د څیړنې موندنې ښیې چې د دې پراخه ویروس داخلي او بهرنۍ پایلې د حکومتدارئ د اجراآتو یا فعالیتونو له پلوه زیان منتوب، کمزورتيا او نااميدي زیاته کړې. له دې امله، له طالبانو سره د سولې په توافق یا نه توافق سره  د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د شرایطو او څرنګوالي په اړه مهمې پوښتنۍ مطرح شوي.

د کرونا ویروس له امله رامینځته شوی نوی وضعیت د افغانستان لپاره د پرمختیایي مرستو د حالت د بیا څیړنې او نوي کیدو فرصتونه رامینځته کړي ځکه چې د مرستو هغو میتودونو ته بیرته ستنیدل چې د کوویډ ویروس او د  افغانانو تر منځ د سولې خبرو اترو څخه دمخه د کارولو وړ و، او غوره پایلو ته انتظار کول د نړیوالو مرستو لپاره ښه انتخاب نه دی.

په ښې حکومتولۍ کې د قانوني دریځ ترلاسه کولو لپاره د مدني ټولنې ځواکمنول او پیاوړتیا ، هغو بیلګو نه واټن اخستلو ته اړتیا لري کوم چې د مدني ټولنې سازمانونه د مرستې ترلاسه کونکو په توګه بسپنه ورکوونکو ته له پورته نه ښکته استراتیژیکه حساب ورکونه لري.چې له امله یی ، نړیوال تمویل کونکي او ترلاسه کونکي مدني ټولنې سازمانونه د وروستيو ګټه اخیستونکو په توګه عادي خلکو ته په ګډه ځواب ویونکي وي.