د معلوماتو شفافیت

د افغانستان د عامه څېړنو موسسه په خپل کار کې روڼوالي ته ژمنه ده. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه د نړیوال شفافیت د مرستې له نوښت IATI سره راجسټر ده.  لهIATI  سره راجسټر توب د مرستو له شفافیت، ودې او انساني سرچینو سره مرسته کوي. د IATI خپرندویان  خپل ارګاني اطلاعات، فعالیتونه، بودیجې او لګښتونه د اطلاعاتو کاروونکو په واک کې ورکوي. د اطلاعاتو ټوله مجموعه د IATI له ستندرد سره سمون لري او د پراختیايي همکاریو د فعالیتونو په اړه د اطلاعاتو د خپرولو له پاره د یوه چوکاټ په توګه ګڼل کیږي.