اپرو په اړه

لید لوری

د افغانستان د عامه څېړنو موسسه هڅه کوي چې له پالیسۍ سره تړلو تحقیقاتو،

د پرمختللیو او عملي زده کړو او په شخړو کې ښکېلو او له شخړو وروسته چاپېریالونو

کې د بنسټیزې خو رغنده ارزونې په برخو کې په یوه معتبر ارګان بدل شي.

ارزښتونه

سیسټمي تفکر

شخصي تسلط

ذهني بېلګې

ګډ لیدلوري

جمعي زده کړه

مخاطب

محلي، ملي او نړیوال مسؤلین او پالیسي جوړوونکي

د ټولنې رهبران

د مدني ټولنې سازمانونه

نړیوال ډونران

دنده

د افغانستان د عامه څېړنو موسسې دنده د ودې په حال کې هېوادنو،

په شخړو کې ښکېلو او له شخړو وروسته هېوادونو له پاره د پالیسۍ

د ودې په اړه د انتقادي خبرو د اسانه کولو له پاره ده.

دغه دنده دوه جزه لري چې لومړنی جزء د ودې اندازه کونه ده.

د کار ساحې

ارزونه

Evaluations continue to provide invaluable insights for APPRO in its approach to applied research and monitoring and training. For 2018 and beyond, evaluations will remain a …

روزنه او مشوره ورکول

Ad hoc but regular training in policy analysis was incorporated into project proposals from mid-2015. This strategic change was necessary to sustain APPRO’s ability to continue …

تطبیق شوي او نظارت

Applied research is carried out under the themes of Governance, Political Economy, Human Security, Natural Resource and Environmental Management, and Migration.

د پالیسۍ لنډیز

راپورونه

سرچینې