د امن خونو: لومړنۍ ارزونه

January 12, 2018
Share

دا څیړنه د ۱۳۲۵ کاري پلان د ساتنې، مخینوي، مرستې او هوساینې د ارکانو په اړه دڅلورو ستنو( ساتنې، مخنیوي، هوساینې او مرستۍ ) په تړاو د ښځو د امن کورونو د شتون، امکاناتو، سرسۍ او بسندتیا سنجونۍ لپاره ترسره شوي ده. غواړو په دې څېړنه کې په دی څیړنه کې هڅه شوی چی د پروګرامونو، پروژو او هغو خدمتونو د تطبیق په برخه کې د ځینو شته ننګونو په اړه لیدلوري

وړاندې شي چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د اهدافو له پلي کېدو سره مرسته کوي، په ځانګړې توګه د ساتنې او مخنیوي تر ارکانو ندې

Authors:   Pugh Sarah
Research Fields:   Human Security Reports