سنجش مقدماتی خانه های امن

January 12, 2018
Share

این تحقیق برای سنجش موجودیت، بسندگی، دسترسی پذیری و کاربرد پذیری خانه های امن زنان در ارتباط با چهار رکن  حفاظت، پیشگیری، امداد و رفاه پلان عمل 1325 انجام شده است. در این تحقیق کوشیده شده است تا دیدگاه ها وبینش هایی راجع به برخی از چالش های موجود در زمینۀ  تطبیق برنامه ها، پروژه ها و خدماتی که به تحقق اهداف پلان عمل 1325 کمک می کنند، بویژه در ذیل ارکان حفاظت و پیشگیری، ارائه داده شود

Authors:   Pugh Sarah
Research Fields:   Human Security Reports