د ۱۳۲۵ ملي عمل پلان څارنه – د څارنې دویمه دوره: د ۲۰۱۷ کال له مې تر اګېست

January 8, 2018
Share

شته څېړنې په ډاګه کوي چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو په لاره کې پرمختګ تر ټولو غوره حالت کې هم ورو دی. د هغې اجرايي بودیجې په اړه د افغان حکومت او نړیوالو ډونرانو ترمنځ د نظر اختلاف چې د ۲۰۱۷ کال په اکټوبر میاشت کې نهايي شوه، له هغو سترو لاملونو دی چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلي کېدو مخه نیسي. په ورته وخت کې، څو وزارتونو او بې شمېره مدني او نړیوالو بنسټونو د ښځو، سولې او امنیت او ۱۳۲۵ عمل پلان سره په تړلو موضوعاتو کار کړی. خو بیا هم ښکاري چې د جنسیتي نابرابرۍ د مسئلې په څېړلو کې د ۱۳۲۵ عمل پلان د اجرايي الزاماتو او د حکومت، مدني ټولنې بنسټونو او د افغانستان د نړیوالو ډونرانو د جمعي هلو ځلو ترمنځ درځ وجود لري. پر ۱۳۲۵عمل پلان د څارنې پروژې د څارنې برخه د ۱۳۲۵ عمل پلان پر پلي کېدو د اغېزناکو بدلونونو د تعقیب له پاره ډيزاین شوی او په دې لاره کې د عملیاتي چاپېریال پر تحولاتو او د جنسیتي او حقوقي برابرۍ سره تړلو پروګرامونو په جوړښت کې د بېلابېلو ښکېلو غاړو پر پرېکړو تمرکز لري. په دې راپور کې په هغو بدلونونو او همدارنګه د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو له پاره د هغوی د عملي ګامونو په اړه کار کوو چې د «۲۰۱۷ کال مې – اګېست» په ترڅ کې منځ ته راغلي.

Research Fields:   Human Security Reports