نظارت بر پلان عمل ملی 1325 – دور دوم نظارت: می الی آگست 2017

January 8, 2018
Share

تحقیقات موجود نشان می دهد که پیشرفت در راستای اجرای پلان عمل ۱۳۲۵ در بهترین حالت خود بطی بوده است. اختلاف نظر بین حکومت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللی آن در ارتباط با بودیجه اجرایی که در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نهایی شده است، از عوامل عمده ای است که مانع از تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ می شود. در عین زمان، چندین وزارتخانه و تعداد بی شماری از نهادهای مدنی و بین المللی بر روی موضوعات مرتبط به زنان، صلح و امنیت و پلان عمل 1325 کار کرده اند. اما به رغم آن، به نظر می رسد که در پرداختن به مسألۀ نابرابری جنسیتی، گسست و شکاف بین الزامات اجرایی پلان عمل ۱۳۲۵ و تلاش های جمعی حکومت، نهادهای جامعه مدنی، و تمویل کنندگان بین المللی افغانستان وجود دارد. بخش نظارتی پروژه نظارت بر پلان عمل ۱۳۲۵ برای پیگیری تغییرات اثرگذار بر اجرای پلان عمل ۱۳۲۵ طراحی شده است و در این راستا بر روی دگرگونی های محیط عملیاتی و تصمیمات دست اندرکارانمختلف در صورت بندی برنامه های مرتبط به برابری و حقوق جنسیتی متمرکز می باشد. در این گزارش به تغییراتی که در دورۀ زمانی "می-آگست ۲۰۱۷" صورت گرفته است و همچنین استلزامات عملی آنها برای تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ می پردازیم

Research Fields:   Human Security Reports