2015 زنان بیجا شده و منازعه: کندز، سپتمبر الی اکتبر

November 23, 2016
Share

این مطالعۀ موردی به منظور بررسی شرایط زنان بیجاشده ای که با تسخیر کندز در اواخر سپتمبر و اوایل اکتبر 2015 این ولایت را ترک گفته اند، انجام شده است. هدف از انجام این ارزیابی همانا دادخواهی مبتنی بر شواهد در راستای عمل به اهداف پلان عمل 1325 افغانستان می باشد

Research Fields:   Human Security Migration Reports