دایمي جګړه، اوږده بېوزلي او د ماشومانو کار: له کندهار، بامیانو، هرات او بلخ څخه تر سه شوي اسناد

April 30, 2018
Share

په دې څېړنه کې هڅه شوې چې د ماشومانو د جسمي، رواني او ټولنیزې ودې له پاره د منفي پایلو په ګډون په افغانستان کې د ماشومانو

د کار پېژندل شوي ډولونه او ناوړه پایلې، تر مطالعې ندې ونیسو

Authors:   Holland Dana, Parto Saeed
Research Fields:   Human Security Reports