جنگ دایمی، فقر مزمن و کار اطفال: شواهد بدست آمده از کندهار، بامیان، هرات و بلخ

April 30, 2018
Share

در این تحقیق کوشیده ایم تا انواع و پیامدهای شناخته شدۀ کار اطفال در افغانستان و از جمله عواقب آن برای رشد جسمانی، روانی و

اجتماعی اطفال را مورد بررسی قرار دهیم

Authors:   Holland Dana, Parto Saeed
Research Fields:   Human Security Reports