د افغان وګړو له بنسټیزو حقونو څخه څارنه – پنځمه څارنیزه دوره

December 9, 2017
Share

دغه راپور ھم د تېرو څارنیزو راپورونو په څېر په پام کې لري چې په لسو ټاکل شویو ولایتونو کې په بنسټیز حقونو کې راغلي بدلوونه په دایمي توگه وسنجوي. د راپور موخو ته په کتو، «بنسټیز حقونو» د مدني، ټولنیزو او اقتصادي حقونو په کته گوریو وٻشل شوي دي. لومړنۍ ارزونه د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر میاشت کې وشوه تر څو داسې بنسټ کېښودل شي چې له مخې یې دغه بدلونونه و سنجول شي او ورپسې د څارنې نورې دورې د « ۲۰۱۶ کال جنوري – اپرٻل» ، «د ۲۰۱۶ کال مې – جولای» او «د ۲۰۱۶ کال اگېست – نومبر« او «د ۲۰۱۷ کال مارچ – جون»  څارنې ترسره شوې. دغه راپور د پنځم څارنیزه دوره دی، چې « ۲۰۱۷ کال جولای – اکټوبر» تر پوښښ لاندې نیسي

Research Fields:   Governance Human Security Reports