نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان – دورۀ نظارتی پنجم

December 9, 2017
Share

ھدف این گزارش و ھمچنین گزارش ھای نظارتی پیشین عبارت از سنجش دائمی تغییرات بوجود آمده در شرایط حقوق اساسی در ده ولایت مورد نظر می باشد. در این گزارش، «حقوق اساسی» به ستون ھای حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی شده اند. در ماه دسمبر 2015 با انجام یک یک مطالعهٔ مقدماتی  توانستیم مبنایی برای سنجش این تغییرات تعیین کنیم و به دنبال آن روند ھای نظارتی طی دوره ھای زمانی “جنوری-اپریل 2016″، “می-جولای 2016″، “آگوست-نومبر 2016” و “مارچ-جون 2017” این نظارت ها انجام شوند. این دورٴه نظارتی دورٴه پنجم، زمانی “جولای-اکتبر 2017” را تحت پوشش قرار می دهد. 

Research Fields:   Governance Human Security Reports