بی ثباتی، جنگ و حقوق اساسی: درس ھای آموخته شده از پروژه نظارت از حقوق اساسی شھروندان افغانستان

September 15, 2017
Share

این گزارش ترکیبی فعالیت ھایی را ارائه می کند که بین نومبر 2015 و مارچ 2017 میلادی در چارچوب پروژه نظارت از حقوق اساسی شھروندان افغانستان انجام شده اند. بخش بعدی فشرده ای از پروژه و بخش ھای آن ارائه می کند و سپس یافته ھای مهم روندھای نظارتی، مطالعات موردی، ورکشاپ ھای مشورتی و فعالیت ھای اطلاع رسانی بھ شکل ترکیبی ارائه خواھند شد.

Research Fields:   Governance Human Security Reports