د افغان وګړو له بنسټیزو حقونو څارنه شپږمه څارنیزه دوره

May 15, 2018
Share

دغه راپور هم د تېرو څارنیدو راپورونو په څېر د لسو ټاکل شویو و یتونو د وګړو په بنسټید حقونو کې د راغلیو تغییراتو له سنجونې څخه عبارت دی چې هر کال دری ځله ترسره کیږي. «بنسټید حقونه» د مدني، ټولنیدو او ا تصادي حقونو په کته گوریو وېشل شوي

دغه راپور د ۲۰۱۷ کال له نومبر بیا د ۲۰۱۸ کال تر فبرورۍ میاشتې پورې پر بنسټیزو حقونو د جګړې اغېزو د شپږمې دورې موندنې په لنډه توګه وړاندې کوي.

Research Fields:   Human Security Reports