نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان: دور ششم نظارت

May 15, 2018
Share

هدف این گزارش و همچنین گزارش های نظارتی پیشین عبارت از سنجش تغییرات بوجود آمده در شرایط حقوق اساسی در ده و یت مورد نظر می باشد که سه مرتبه در هر سال انجام می شود. «حقوق اساسی» به مقوله های حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم بندی شده اند

این گزارش یافته های دور ششم نظارت بر تأثیر جنگ بر حقوق اساسی از ماه نومبر ۲۰۱۷ تا فبروری ۲۰۱۸ را خ صه می کند

Research Fields:   Human Security Reports