ابزار آموزشی: دادخواهی سازنده مبتنی بر شواهد

February 17, 2017
Share

این راهنما نتیجه همکاری و ارتباط موسسه مطالعات عامه افغانستان با تعداد زیادی از سازمان های دولتی و سازمان های جامعه مدنی در سراسر افغانستان از سال  2007 به این سو می باشد. این کتاب راهنما به عنوان یک منبع برای آموزگاران پالیسی و دادخواهی و افراد و سازمان هایی جامعه مدنی که مایل به آوردن تغیر مثبت در جامعه از طریق دادخواهی سازنده و مبتنی بر

شواهد می باشند، در نظر گرفته شده است

Authors:   Mihran Rozbih, Parto Saeed
Research Fields:   Resources