Filter Publications

Publications


بی ثباتی، جنگ و حقوق اساسی: درس ھای آموخته شده از پروژه نظارت از حقوق اساسی شھروندان افغانستان

این گزارش ترکیبی فعالیت ھایی را ارائه می کند که بین نومبر 2015 و مارچ 2017 میلادی در چارچوب پروژه نظارت از حقوق اساسی شھروندان افغانستان انجام شده اند. بخش بعدی فشرده ای از پروژه و بخش ھای آن ارائه می کند و سپس یافته ھای مهم روندھای نظارتی، مطالعات موردی، ورکشاپ ھای مشورتی و فعالیت ھای اطلاع رسانی بھ شکل ترکیبی ارائه خواھند شد.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

بې ثباتي، جګړه او بنسټـیز حقونه: د افغان وکړو له بنسټیـزو حقونو د څارنې پروژې څخه زده شوي درسونه

دغه راپور هغه فعالیتونه په ګوته کوی چې د ۲۰۱۵ نه تر ۲۰۱۷ مارچ پوری د افغانستان د وکړو د اساسی حقونو د پروژی تر عنوان لاندی ترسره شوی دی. دا د افغان وګړو له بنسټیزو یا اساسي حقونو څخه د څارنې پروژې (ARM) کلنۍ راپور دی چې د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په مالي لګښت چمتو شوی. د افغانستان د عامه څېړنو موسسه له ټولو هغو کسانو مننه کوي چې موافقه یې وکړه تر څو د دې راپور له پاره د معلوماتو په راټولولو کې ونډه واخليماشومانو پر بنسټیزو حقونو د دې وضعیت د اغٻز پھ اړه، شدیداً کمھ پوھھ وجود لري

Research Fields:   Governance Human Security Reports

Legal Literacy Handbook

This manual is prepared as a brief, practical guide to legal literacy in Afghanistan, with a focus on Access to Information Law. 

Research Fields:   Resources

State-Civil Society Relations in Service Delivery in Health and Education in Kabul, Herat, Nangarhar and Takhar

Civil society has a crucial role to play to ensure more inclusion and participation of Afghan citizens in the budget process, currently limited to a civil society workshop held on the first budget circular and a limited number of planned consultations with civil society. The 2014 Provincial Budgeting Policy (PBP) is a good opportunity for civil society organizations (CSOs) to engage in influencing the different phases of the budget process, from developing the provincial development plans to budget planning, execution, monitoring and evaluation. This baseline assessment was undertaken as part of “From Black Boxes to Building Blocks: Citizen-State Engagement for Transparency and Accountability in Health and Education” (CS project), a project which aims to strengthen citizen-state engagement by facilitating civil society involvement in the budget process, particularly by capitalizing on opportunities provided in the PBP and the forthcoming Sub-National Governance Policy.

Research Fields:   Governance Reports

په کابل، هرات، ننګرهار او تخار و یتونو کې د روغتیا او پوهنې سکټورونو د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د دولت او مدني ټولنې اړیکې

د دغې څېړنې له ډيزاين څخه موخه چې د ۲۰۱۷ کال په لومړيو کې د افغانستان د عامه څېړنو موسسې له خوا تر سره شوې، د هرات، کابل،ننګرهاراو تخار و لايتونو د روغتیا او پوهنې په برخو کې د خدمتونو وړاندې کولو د اوسني وضعیت پلټنه ده. موږ دغه څېړنه د   پروژې د همکارانو د فعالیتونو لپاره د يوه چوکاټ جوړونې په موخه ترسره کړه تر څو هغوی وکو لای شي د پروژې په پروسه

کې د مدني ټولنو ګډون اسانه کړي

Research Fields:   Governance Reports

روابط دولت و جامعه مدنی در عرضه خدمات سکتورهای صحت و معارف در ولا یات کابل، هرات، ننگرهار و تخار

جامعه مدنی می تواند نقشی حیاتی در تأمین مشارکت فراگیر شهروندان افغان در روند بودجه بندی ایفا نماید. روند بودجه بندی در حال حاضر محدود به یک ورکشاپ جامعه مدنی که در مورد متحدالمال اول بودجه برگزار می شود و تعداد کمی از مشاوره های برنامه ریزی شده با جامعه مدنی می باشد. پالیسی بودجه سازی و یتی 2014 فرصت خوبی است برای نهادهای جامعه مدنی تا بر مراحل مختلف روند بودجه بندی، از ترتیب پ ن های انکشافی و یتی گرفته تا پ ن گذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی بودجه،  اعمال نفوذ نمایند

این سنجش مبنایی  به عنوان بخشی از پروژه «سی اس» انجام شده است. هدف پروژه «سی اس» این است که مشارکت دولت و شهروندان را با تسهیل مشارکت جامعه مدنی در روند بودجه سازیو بویژه از طریق سرمایه گذاری بر روی فرصت های فراهم شده در پالیسی بودجه سازی و یتی و پالیسی حکومتداری محلی، تقویت کند

Research Fields:   Governance Reports

Monitoring and Evaluation: A Handbook

This manual is prepared as a brief, practical guide to monitoring and evaluation based on international standards. The manual provides working definitions for key terms, followed by practical examples of how to develop indicators, design and carry out monitoring, and conduct evaluations.

Research Fields:   Resources

NAP 1325: Women’s Participation in Paktia and Herat

The research for this case study report focuses on women’s participation in Herat and Paktia, to help build an understanding of progress in these two provinces towards the implementation of NAP 1325, and to highlight potential obstacles or barriers towards this implementation.

This research was carried out as part of the ongoing work of the Monitoring Women’s Peace and Security partnership between APPRO, Cordaid and Equality for Peace and Democracy. MWPS aims to assess the implementation of Afghanistan’s NAP 1325 in 15 provinces.

Research Fields:   Human Security Reports
Page 4 of 14« First...23456...10...Last »