Filter Publications

Publications


دین، خیرات و مسونیت غذایی: شواهد بدست آمده از ننگرهار، بامیان و نیمروز

این مطالعه موردی بر آن است تا نقش واقعی وبالقوه مساجد درکاهش مصيونیت غذایی آسیبپذیرترین ساکنان سه ولایت انتخابی افغانستان را بررسی نماید وضمناً به شناسایی مسیرهای مداخله برای بهبود مصيونیت غذایی بپردازد

Research Fields:   Human Security Reports

دین، خیرات او خوراکي امنیت: له ننگرهار، بامیانو او نیمروز څخه تر سه شوي اسناد

دغه ځانګړې مطالعه د خوراکي نا امنۍ په تړاو د جوماتونو او دیني شخصیتونو د واقعي او بالقوه رول د څېړنې په موخه ترسره شوې ده

Research Fields:   Human Security Reports

Women’s Shelters: A Preliminary Assessment

This research was carried out to assess the availability, adequacy, access and use of women’s shelters in relation to the Protection, Prevention, and Relief and Recovery pillars of NAP 1325. The research is intended to provide insights into some of the challenges in the implementation of programs, projects and services that would support the objectives of NAP 1325, particularly under the Protection and Prevention pillars.

Research Fields:   Human Security Reports

سنجش مقدماتی خانه های امن

این تحقیق برای سنجش موجودیت، بسندگی، دسترسی پذیری و کاربرد پذیری خانه های امن زنان در ارتباط با چهار رکن  حفاظت، پیشگیری، امداد و رفاه پلان عمل 1325 انجام شده است. در این تحقیق کوشیده شده است تا دیدگاه ها وبینش هایی راجع به برخی از چالش های موجود در زمینۀ  تطبیق برنامه ها، پروژه ها […]

Research Fields:   Human Security Reports

د امن خونو: لومړنۍ ارزونه

دا څیړنه د ۱۳۲۵ کاري پلان د ساتنې، مخینوي، مرستې او هوساینې د ارکانو په اړه دڅلورو ستنو( ساتنې، مخنیوي، هوساینې او مرستۍ ) په تړاو د ښځو د امن کورونو د شتون، امکاناتو، سرسۍ او بسندتیا سنجونۍ لپاره ترسره شوي ده. غواړو په دې څېړنه کې په دی څیړنه کې هڅه شوی چی د […]

Research Fields:   Human Security Reports

NAP 1325 Monitor – Monitoring Cycle 2 : May-August 2017

Research to date indicates that progress toward the implementation of NAP 1325 has been slow, at best. Disagreements between the Government of Afghanistan and its international donors on the implementation budget, finalized in October 2017, has been one of the main factors preventing the implementation of NAP 1325. At the same time several ministries and numerous civil society and international organizations have been working on issues relating to women, peace and security and NAP 1325. There appears to be a disconnect, however, between the requirements of fully implementing NAP 1325 and the collective efforts of the government, civil society organizations, and Afghanistan’s international donors for addressing gender inequality. The monitoring component of the NAP 1325 Monitor project has been designed to track changes affecting the implementation of NAP 1325, focusing on changes in the operating environment and decisions by the various stakeholders in programming on gender rights and equality. This report highlights these changes for the period May-August 2017 and their implications for implementing NAP 1325.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

نظارت بر پلان عمل ملی 1325 – دور دوم نظارت: می الی آگست 2017

تحقیقات موجود نشان می دهد که پیشرفت در راستای اجرای پلان عمل ۱۳۲۵ در بهترین حالت خود بطی بوده است. اختلاف نظر بین حکومت افغانستان و تمویل کنندگان بین المللی آن در ارتباط با بودیجه اجرایی که در ماه اکتبر ۲۰۱۷ نهایی شده است، از عوامل عمده ای است که مانع از تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ می شود. در عین زمان، چندین وزارتخانه و تعداد بی شماری از نهادهای مدنی و بین المللی بر روی موضوعات مرتبط به زنان، صلح و امنیت و پلان عمل 1325 کار کرده اند. اما به رغم آن، به نظر می رسد که در پرداختن به مسألۀ نابرابری جنسیتی، گسست و شکاف بین الزامات اجرایی پلان عمل ۱۳۲۵ و تلاش های جمعی حکومت، نهادهای جامعه مدنی، و تمویل کنندگان بین المللی افغانستان وجود دارد. بخش نظارتی پروژه نظارت بر پلان عمل ۱۳۲۵ برای پیگیری تغییرات اثرگذار بر اجرای پلان عمل ۱۳۲۵ طراحی شده است و در این راستا بر روی دگرگونی های محیط عملیاتی و تصمیمات دست اندرکارانمختلف در صورت بندی برنامه های مرتبط به برابری و حقوق جنسیتی متمرکز می باشد. در این گزارش به تغییراتی که در دورۀ زمانی “می-آگست ۲۰۱۷” صورت گرفته است و همچنین استلزامات عملی آنها برای تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ می پردازیم

Research Fields:   Human Security Reports

د ۱۳۲۵ ملي عمل پلان څارنه – د څارنې دویمه دوره: د ۲۰۱۷ کال له مې تر اګېست

شته څېړنې په ډاګه کوي چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو په لاره کې پرمختګ تر ټولو غوره حالت کې هم ورو دی. د هغې اجرايي بودیجې په اړه د افغان حکومت او نړیوالو ډونرانو ترمنځ د نظر اختلاف چې د ۲۰۱۷ کال په اکټوبر میاشت کې نهايي شوه، له هغو سترو لاملونو دی چې د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلي کېدو مخه نیسي. په ورته وخت کې، څو وزارتونو او بې شمېره مدني او نړیوالو بنسټونو د ښځو، سولې او امنیت او ۱۳۲۵ عمل پلان سره په تړلو موضوعاتو کار کړی. خو بیا هم ښکاري چې د جنسیتي نابرابرۍ د مسئلې په څېړلو کې د ۱۳۲۵ عمل پلان د اجرايي الزاماتو او د حکومت، مدني ټولنې بنسټونو او د افغانستان د نړیوالو ډونرانو د جمعي هلو ځلو ترمنځ درځ وجود لري. پر ۱۳۲۵عمل پلان د څارنې پروژې د څارنې برخه د ۱۳۲۵ عمل پلان پر پلي کېدو د اغېزناکو بدلونونو د تعقیب له پاره ډيزاین شوی او په دې لاره کې د عملیاتي چاپېریال پر تحولاتو او د جنسیتي او حقوقي برابرۍ سره تړلو پروګرامونو په جوړښت کې د بېلابېلو ښکېلو غاړو پر پرېکړو تمرکز لري. په دې راپور کې په هغو بدلونونو او همدارنګه د ۱۳۲۵ عمل پلان د پلې کولو له پاره د هغوی د عملي ګامونو په اړه کار کوو چې د «۲۰۱۷ کال مې – اګېست» په ترڅ کې منځ ته راغلي.

Research Fields:   Human Security Reports
Page 2 of 1412345...10...Last »