اخبار

در یک کنفرانس خبری روز یکشنبه؛ جنوری ۲۸؛ ۲۰۱۸ وزارت مالیه برنامه معافیت مالیاتی را معرفی کرد که از طریق آن نهادهای جامعه مدنی و سکتور خصوصی که مالیات خود را از سال های مالی ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۶ تصفیه نکرده اند و متحمل پرداخت جریمه هستند؛ میتوانند با پرداخت مالیات اصلی و پرداخت تنها ۵٪ مجموع جرایم مالیاتی این سال ها مالیات خود را تصفیه کنند. نهادهایی که این پروسه را با موفقیت سپری نمایند از پرداخت ۹۵٪  باقیمانده جرایم مالیاتی معاف میشوند. این برنامه معافیت مالیاتی در سپتامبر ۲۰۱۸ به پایان میرسد

این برنامه معافیت مالیاتی فرصت عالی برای نهادهای غیردولتی و سکتورخصوصی فراهم مینماید تا در محدوده قانون فعالیت نمایند و احتمال تهدید و اجبار مقامات مفسد مالیات را از بین میبرد. در عین زمان؛ نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی به تلاش ها برای ایجاد شفافیت درپروسه های ارزیابی؛ پرداخت و جمع آوری مالیات سهیم خواهند شد.

انجمن شهروندان برای مبارزه با فساد کمک تخنیکی و حقوقی به آن عده از نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی که مایل به استفاده از این برنامه معافیت مالیاتی هستند؛ فراهم مینماید. 

نهادهای غیردولتی و سکتورخصوصی علاقه مند میتوانند به جلسه مشورتی که درباره این برنامه معافیت مالیاتی به منظور بحث روی این برنامه و جوابگویی به سوالات اشتراک کنندگان دایر میشود؛اشتراک کنند

درباره انجمن شهروندان برای مبارزه با فساد

انجمن شهروندان برای مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد تا به عنوان یک پلاتفورمعمل نماید که از طریق آن مالیه دهندگان بتوانند از خود در مقابل مقامات مفسد دفاع کنند.انجمن شهروندان برای مبارزه با فساد بخشی از کمیته فرعی مبارزه با فساد در زیر چتر کمیته ملی دادخواهی برای پالیسی های عامه میباشد. برای معلومات بیشتر درباره کمیته ملی دادخواهی به این آدرس مراجعه کنید

برای معلومات بیشتر درباره مکان و زمان جلسه لطفا با عتیق رحیمی؛ سکرتریت کمیته ملی دادخواهی برای پالیسی های عامه از طریق این  ایمیل آدرس با عنوان ایمیل” برنامه معافیت مالیاتی “بهتماس شوید