ساحه تحقیقاتی

چهار ساحه  اصلی تحقیق قرار ذیل اند:

اقتصاد سیاسی

این ساحه تنظیم فعالیت های اقتصاد روستایی و شهری را در مقیاس بزرگ، متوسط و کوچک به هدف تجزیه و تحلیل مورد پیگیری قرار میدهد. آپرو اقتصاد سیاسی را تولید از تعامل میان بازیگران اقتصادی ذینفع که توسط عوامل مختلف بافتاری محدود یا فعال شده ان میبیندد. بوجود آوردن تغییرات در اقتصاد سیاسی بدینسان مستلزم درک عمیق از شرایط فزیکی و مادی، ویژگی های جمعیتی، و شیوهای که تصامیم پالیسی اتخاذ میشوند، میباشد. تا حال، آپرو چندین پروژه تحقیق در زمینه مارکیت های غیر رسمی کار، وضعیت تجارت، سرمایه گذاری های کوچک، توسعه اقتصاد شهری، ارائه خدمات در محیط شهری، توسعه اقتصادی روستاها، مهاجرت و توسعه اقتصادی، تغیر اقلیم و امنیت غذایی روستاها، تجارت داخلی و بین المللی، زن ها و تجارت، فساد، و تحلیل ارزش زنجیروی تولیدات ذراعتی انجام داده است.

مقیاس تجزیه و تحلیل از تحلیل سازمانی مثلا بوجود آمدن شرکت ها، تا محلی، ملی و بین المللی متفاوت میباشد. در تمام مقیاس تجزیه و تحلیل، یک شیوه ارزش زنجیروی برای طرح، تجزیه و تحلیل روند ها بطور مکمل اتخاذ شده تا مؤثریت در سیستم  بوجود بیاید، چطور استفاده سرمایه در تولید و منابع افزایش یابد، چطور تأثیرات سؤ محیطی و تاثیرات اجتماعی کاهش، اداره یا ازبین برده شود. تا امروز، آپرو این شیوه را به هدف آزمایش تأثیرات تغییرات اقلیم بالای  تولیدات ذراعتی، جنسیت و تولیدات ذراعتی، اساسات خورد زنجیر ارزش، اتحاد دوباره مارکیت های تولیدات داخلی، و سیستم نوآوری ذراعتی تولیدات انتخاب شده استفاده کرده است. این مطالعات روی ظرفیت ابتکاری، راهبرد های مقابله، و سیستم ارتجاعی و قدرت توسعه و رشد تمرکز نموده است. برای نمونه راپور ها نشریات را ببینید.

حکومت داری

این ساحه پروسه انتقال اجتماعی و سازمانی را به شیوه قانونی، آزاد، همه شمول، و پایدار دولت داری، توجه خاص به نهادهای رسمی و غیر رسمی که ازطریق آن حکومتداری تمرین شده، تغییرات که سبب مشروعیت بیشتر دولت میشود، و کوشش های که احتمالا سبب افزایش رضایت عمومی درمورد نهادهای حکومتی و مشروعیت آنها میشود را آزمایش میکند. مطالعات این ساحه تأکید خاص بر ارتباط میان حکومتداری و نهادهای آن دارد، هردو شکل رسمی/محسوس و غیررسمی/غیرمحسوس، و تبادلات که میان اولویت ها و ملاحظات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی باید صورت گیرد.  حکومتداری در مقیاسات متعدد قضایی بطور توصیفی (مثلا حکومتداری ___) و هنجاری (مثلا حکومتداری برای ___) تحقیق میشود. به اساس این دیدگاه جامع حکومتداری، آپرو آموزش‌های را در زمینه روند پالیسی سازی و تحلیل نهادی برای سازمان های دولتی و غیر دولتی فراهم میکند. بادرنظرداشت نفوس کشورهای کمتر و کمترین توسعه یافته، تحقیق حکومتداری در آپرو توجه خاص به نقش جوانان و خانم ها در حکومتداری مبذول میدارد. برای معلومات بیشتر بخش آموزش را ببینید.

امنیت انسانی

این ساحه مسائل اجتماعی و اقتصادی، مدنی و سیاسی را از دیدگاه حقوق بشر آزمایش میکند. چندین کنوانسیون بین المللی برای ترویج حقوق اجتماعی و اقتصادی، مدنی و سیاسی که دولت های کشورهای کمتر و کمترین توسعه یافته امضأ نموده اند وجود دارد. تحقیقات تحت این ساحه به هدف بالا بردن درک و فهم موانع متعدد که دولت های امضأ کننده را از اجرای تعهدات حقوق بشری شان باز میدارد متمرکز است.  این تحقیقات همچنان قصد دارد تا اجماع روی اینکه چگونه کمک کنندگان ملی و بین المللی میتوانند بطور راهبردی و منسجم برای توأم نمودن حقوق بشر در پروگرام سازی کمکهای انکشافی کار کنند، را افزایش دهد. تا امروز، آپرو چندین پروژه تحقیقی روی مسایل مادی و حفاظت حقوق بشمول دسترسی به صحت، تعلیم و تربیه، و عدالت انجام داده است. تحقیق های مرتبط به این ساحه عبارتند از تحلیل بنیادی پروگرام سازی مبارزه با فساد، فراهم نمودن خدمات عامه بشمول بهداشت، و اشتغال میباشد. پرزنتیشن ها را برای یافته های مشخص درین زمینه ببینید.

مؤثریت کمک ها

کار روی مؤثریت کمک ها به هدف آگاهی دولت، جامعه مدنی، و جامعه توسعه بین المللی درمورد مؤفقیت ها و چالش های کمکهای انکشافی ازطریق آزمایش منظم جریان، روند، بازده، و تأثیرات این کمک ها میباشد. آپرو تعداد زیاد پروگرامها و پروژه های تطبیق شده توسط سازمان های ملی و بین المللی را ارزیابی نموده است. درحالیکه یافته ها از این ارزیابی ها بطور محرمانه نزد مشتری آپرو باقی میماند، ارزیابی ها یک دید عمیق در مسائل عملیاتی و چالش های موجود در تامین کمک های انکشافی در شرایط مختلف بشمول کمک های بشردوستانه، حقوق زنان، آموزشهای مسلکی، اصلاحات سکتور امنیت، دسترسی به عدالت، دسترسی به صحت و تعلیم و تربیه، مدیریت منابع طبیعی، و توسعه بخش ذراعت فراهم نموده اند. آموخته ها از این ارزیابی ها یک ذخیره غنی علم برای طرح تحقیقات کاربردی اجتماعی، سیستم نظارت، ارزیابی، و آموزش برای آپرو فراهم نموده است. برای معلومات بیشتر بخش آموزش را ببینید. نمونه راپورهای نشر شده را ببینید.