اخبار

به تعقیب سلسله کارهایی که موسسه مطالعات عامه افغانستان  در امر مبارزه با فساد اداری وافزایش حسابدهی در ارایه خدمات در افغانستان انجام میدهد؛ اکنون این موسسه پلت فورم آنلاین را به منظور جمع آوری تجارب شهروندان افغانستان در خصوص طریقه ها و انواع مختلف فساد در ارایه خدمات به وجود آورده است.
این نوآوری به شهروندان اجازه میدهد تا:
 
۱. رشوه ای را که به انواع مختلف مجبور به پرداخت شده اند گزارش دهند.
 
 آیا شما فساد را در هنگام انجام وظیفه، پروسه های اداری و یا هم کارهای روزانه تان مشاهده کرده اید؟ تجارب خود را از فساد در ادارات دولتی افغانستان، سکتور خصوصی وجامعه مدنی با ما شریک سازید. مفسدین چه کسانی بودند؟ در کدام سکتور؟ در کجا؟ فساد چگونه اتفاق افتاد؟
 
۲. عملکرد های صادقانه و ابتکارات جدید و موفق را درمقابله با فساد گزارش دهند.
 
آیا شما شاهد رد رشوه و مخالفت با فساد توسط کسی بوده اید؟ و یا در مورد ابتکارات موفق در امر مبارزه با فساد معلومات دارید؟ 
 
۳. از کارکرد ادارات دولتی ارزیابی نموده، آنها را شماره بندی نمایند
به نظر شما، میزان فساد در ادارات دولتی در چه حد است؟ بیشترین میزان مخالفت در برابر فساد در کدام اداره دولتی وجود دارد؟ کدام ادارات دولتی فاسدترین ادارات هستند؟ در کجا و چرا؟
دخیل بودن شهروندان در امر مبارزه با فساد حیاتی و بسیار مهم  میباشد. با گزارش دادن  تجارب فساد و شریک کردن تکنیک های موثر  در امر مبارزه با فساد شما میتوانید دولت را در امر ارایه خدمات مثمر پاسخگو ساخته و راه های جدید برای مقابله با درخواست فساد به وجود آورید.
تمام معلومات درج شده نزد ما محرم باقی خواهند ماند. جزییات کسانی که از ویب سایت استفاده می کنند و قضایای  فساد را گزارش می دهند با هیچ شخص و ارگانی شریک نخواهد شد. 
شما میتوانید تجارب خود را به زبان دری از اینجا و به زبان انگلیسی از اینجا با ما شریک سازید.
امکانات گزارش دهی به زبان پشتو نیز به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.