نظارت بر تطبیق پالن عمل ۱۳۲۵ دور ششم نظارت: سپتمبر الی دسمبر ۲۰۱۸

این گزارش تغییرات کلیدی در وضعیت زنان و دستاورد ها و چالش ها در تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ افغانستان را در دوازده ولایت (۳۳ ولسوالی) در دوره چهار ماهه (سپتمبر الی دسمبر ۲۰۱۸) خلاصه میکند. دستاورد ها و چالش ها قطعنامه ۱۳۲۵ در هر ولایت تحت ستون های مشارکت، محافظت، جلوگیری، و رفاه و بهبود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مولفان:  
زمینه های تحقیق: