نظارت برتطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ دوره پنجم: می- آگوست ۲۰۱۸

این گزارش تغیرات کلیدی در وضعیت زنان و دستاورد ها و چالش ها در تطبیق پلان عمل ملی ۱۳۲۵ افغانستان را در دوازده ولایت (۳۳ ولسوالی) در دوره چهار ماهه (می-اگست) خلاصه میکند. دستاورد ها و چالش ها در هر ولایت تحت ستون های مشارکت، محافظت، جلوگیری، و رفاه و بهبود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

مولفان:  
زمینه های تحقیق: