موسسه مطالعات عامه افغانستان قانون جزای جدید و قانون منع خشونت علیه زنان: الحاق یا عدم الحاق

این گزارش نتایج مطالعۀ موردی انجام شده در مورد قانون جزای جدید و قانون منع خشونت علیه زنان را بازتاب می دهد و به بررسی این نکته می پردازد که دستیابی به شناخت عمیق تر از روند نهادی قانون گذاری در افغانستان بخصوص روند بازنگری قانون جزا چگونه ممکن است. گزارش حاضر توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان تهیه شده است. در این گزارش تلاش شده است تا تلفیق معلومات موجود در مورد قوانین و روندهای قانون گذاری که تأثیر مستقیم بر زنان دارند بررسی شود. دستیابی به بینش های عمیق در خصوص ذی نفعان و تعاملات آنها در روند بازنگری قانون جزا، شناخت وضعیت فعلی قانون منع خشونت علیه زنان و قانون جزای جدید وهمچنان استلزامات آن برای تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ بویژه از دیدگاه ارکان حفاظت و پیشگیری پلان عمل ۱۳۲۵ و ارایه توصیه های لازم در زمینۀ ترویج و حمایت از حقوق زنان در افغانستان با توجه به محیط مقرراتی و قانونگذاری موجود درآن به بررسی گرفته شده است.

مولفان:  
زمینه های تحقیق: