ارزیابی ها

ماژول آموزشی یک روزه ارزیابی به اساس معیار های ارزیابی DAC یعنی ارتباط، کارایی، مؤثریت، تأثیر، و پایداری تهیه و آماده شده است. اشتراک کننده گان همچنان به بررسی سیستماتیک سند و تخنیک های ترکیب و امتزاج، نمونه گیری وانتخاب آگاهی دهنده، میتود وروش مصاحبه، و روش سازماندهی و انجام دادن بحث های گروپی راهنمایی میکند.

برای معلومات بیشتر و بحث ضرورت شما به آموزش لطفا با آدرس mail@appro. europe.net ایمل نمایید