آموزش

آموزش و تبادل ظرفیت

اپروـ ایروپ به ترویج یادگیری و آموزش و پرورش بیشتر در زمینه های حرفه ای متعهد است. ما اصطلاحات ظرفیت سازی ویا توسعه ظرفیت را استفاده نمیکنیم چون تجربه ما نشان داده که افراد حقیقی وسازمانهای که بندبال ظرفیت هستند ظرفیت از قبل موجود خود را دارند. در عوض ما اصطلاح تبادل ظرفیت را در پروژه های آموزش و مشوره دهی خود استفاده میکنیم. قبل از ارایه آموزش در مورد موضوعات مختلف، ابتدا ما بررسی میکنیم که کدام ظرفیت های ضرورت است،  موارد استفاده که توقع میرود این ظرفیت های خواسته شده گذاشته شود کدام است، و چی چیزها را اپرو میتواند منحیث آموزش و ظرفیت اضافی برای تجهیز بهتر اشتراک کننده گان در دستیابی به اهداف شان ارایه کند. خدمات آموزش و مشاوره ما با طنین وساخت در ساختار ها وسیستم های از قبل موجود که افراد و سازمانهای دریافت کننده آشنا باشند طراحی شده است.

اپرو یک تعدادی از طرح های (ماژول) آموزش و مشاوره را برای اهداف تبادل ظرفیت  در ابتدا برای کارمندان خود وهمچنان برای دیگر افراد حقیقی و سازمانها توسعه داده است. فعلا اپرو آموزش و مشاوره را درموارد زیر ارایه میکند:

سیاست و تحلیل و تجزیه نهادینه

توسعه وتحلیل چارچوب منطقی

طراحی سیستم های نظارت

ارزیابی پایه ( ارزیابی مقدماتی)

ارزیابی

تحقیقات مرتبط به سیاست در محیط های جنگ

داد خواهی و IEC (اطلاعات، آموزش، و ارتباط)

آموزش برای سازمانهای های دولتی و غیر دولتی و پژوهشگران ارایه شده است. این ماژول (موضوعات درسی) برای گروپ های حد اقل پنج فرد قابل دسترسی میباشد. ماژول های ترکیبی ومناسب همچنان ارایه شده