اخبار

capture

اخرین فرصت برای استفاده از CFAC برای تصویه  مالیات قبلی و جرایم مالیاتی!

برنامه معافیت مالیاتی برای سازمانهای غیر دولتی و سکتور خصوصی وزارت مالیه تا به تاریخ ۲۱ دیسمبر ۲۰۱۹ تمدید گردیده.  انجمن شهروندی علیه مبارزه با فساد اداری(CFAC)  از اوایل سال ۲۰۱۸ بدینسو خدمات حقوقی و تخنیکی برای سازمانهای غیردولتی و سکتورخصوصی که خواهان تصویه مالیات قبلی و جرایم مالیاتی متحمل شده در میان سال ۲۰۰۲  – ۲۰۱۷ هستند را به شکل رایگان فراهم می کند.

CFAC همکاریهای ذیل را به دسترس نهادهای غیردولتی و سکتور خصوصی قرار میدهد

  • کمک در خانه پوری اظهارنامه های مالیاتی، آماده و تنظیم کردن دوسیه اسناد مالیاتی.
  • تکمیل کردن اسناد های ضروری و کمکی برا طی مراحل کردن اسناد از مجرای قانون در وزارت مالیه
  • در صورت نیاز همراهی کردن مالیه دهنده به وزارت مالیه و فراهم کردن مشوره های تخنیکی و حقوقی بر حسب نیاز

انجمن شهروندی علیه مبارزه با فساد اداری در صورت لزوم خدمات یک کارشناس مالیاتی و وکیل را نیز به نهاد ها فراهم میکند.
قابل یادآوری است کمک های CFAC در داخل چارچوب قوانین نافذه افغانستان فراهم خواهد شد. برای معلومات در مورد پروسه تصویه مالیات و روند معافیت مالیات وزارت مالیه در اینجا کلیک کند.

با کلیک کردن بر روی دکمه زیر و یا با تماش به شماره ۷۴۷ ۲۲۶ ۰۷۸۷ با ما به تماس شوید. مهلت استفاده خدمات رایگان CFAC  برای انجوها و نهادهی مدنی الی سه شنبه تاریخ ۲۱ دیسمبر ۲۰۱۹ میباشد.