رویکرد ما

تلاش ها برای بازسازی افغانستان  در یک خلای اجتماعی-فرهنگی بوقوع نمی پیوندد. چون با تمام روند های   اجتماعی، اقدامات و نتایج بازسازی بیشتر یک عملکرد نهادهای رسمی و غیر رسمی است که از طریق آن افغانستان به حیث یک ملت خود را تنظیم میکند ویا تنظیم میشود. این نهاد ها در مجموع عمل و عکس العمل ها را بین افراد و موسسات  خصوصی و عامه مشروط بر تلاش ها برای بازسازی شکل میدهد. اینجا، اصطلاح  نهاد ها به صورت گسترده به منظور مراجعه کردن به  طریقه های که تعاملات در سطوح مختلف روابط ذات البینی، در مقیاس های مختلف حکومتداری و در حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بوقوع میپیوندد، استفاده میشود. این مفهوم نهاد ها در بر گیرنده عادات، ارزش ها، معیارها و عنعنات همچنان قواعد و مقررات بیشتر محسوس رسمی میباشد.

اقتصاد سیاسی افغانستان و سیستم حکومتداری آن باید چون یک تولید چالش برانگیز، مقروض و جابجایی نهاد های از قبل موجود نگریسته شود. سوالی وجود ندارد که نهاد ها تحت شرایط معین و در درازمدت میتوانند تغیر نمایند. در ضمن، تغیر سازمانی هنگامی رخ میدهد که ثبات مبنی بر دسته از اعتقادات موجود، قواعد وعملکرد ها تحلیل شوند و پروسهء از مشروعیت زدایی را تحمل کند. در یک اقتصاد سیاسی، مشروعیت زدایی زمانی شروع میشود که  نظام سیاسی اساس حمایت خود در جمعیعت و‌ منابع  و قدرت عملکرد را ازدست دهد.

در افغانستان شرایط برای تغیر بعد از  دوره مشروعیت زدایی  مانند بعد از سال ۲۰۰۱ از طریق یکجا شدن عوامل داخلی و بیرونی مستقر میشوند که به طور جمعی و مجموعی قوانین، اشکال و ارزش  ها را معرفی میکند تا عقاید تغیر یافته جدید و قابل توجه را بنیان گذاری نمایند. از این منظر، نهاد ها از زمینه جیوپولیتکی تعاملات اجتماعی و اقتصادی و زمان جدا ناپذیز استند. روش آپرو در قسمت تحقیق اجتماعی در افغانستان استوار مبنی برهمین فهم و تعبیر نهاد ها میباشد.

روش آپرو در قسمت تحلیل سازمانی با شناسایی عملی نهاد ها  توسط مشاهده نمودن موارد ذیل دریک زمینه داده شده آغاز میگردد:

یک تعداد (عمل مردم) چیز ها در رابطه به الگو های قابل تشخیص

یک تعداد قوانین که باعث تکرار ، ثبات و نظم قابل پیشگویی فعالیت ها میشود

یک عده رسوم اجتماعی یا عنعنات که  فعالیت ها و قواعد را بیان یا توجیه میکند

عمل میتواند دیده شود و بدین سان شناسایی شود. قوانین میتواند با  تنظیم کردن اعمال سلسله رویداد های تکراری شناسایی شوند. حال آنکه شناسایی عمل مردم و قوانین که فعالیت های شان را کنترول میکند نسبتا آسان است، شناسایی رسوم اجتماعی بسیار مشکل است چون مستلزم ملاحظات طولانی تر و در حال جاسازی شده، در یک شرایط داده شده میباشد. آداب اجتماعی توضیح میدهد که چرا فعالیت ها ادامه پیدا میکنند، چگونه با هم مرتبط هستند ودر الگو های نظم چه مهم است و چه مهم نیست. در قسمت شناسایی آداب اجتماعی چشم یک وسیله کوچک و گوش یک وسیله بزرگ میباشد.

به گونه عملیاتی روش تحقیق آپرو یکسره تاریخی، تفسیری مجدد و مبنی بر گفتگو های عمیق از طریق مصاحبه ها با بازیگران کلیدی و بحث های که با جمعی از افراد در ملاقات های متمرکز گروپی انجام میشود، صورت میگیرد. در تمام موارد، یافته ها از این گفتگو ها از طریق مصاحبه ها و مباحثات ثانوی و اشکال دیگرجویا شدن اظهار نظر تایید میشوند.

این روش مترادف میتود های جامع و استنتاجی تحقیق میباشند. روش جامع تحقیق فرض اساسی را که تمام عناصر بواسطه جمع آوری اطلاعات باهم یکجا میگیردند منتقل میسازد و تجزیه  و تحلیل نسبت به مجموعه عناصر انفرادی  بیشتر است. یک روش استنتاجی مستلزم درک پدیده یا شرایط تحت مطالعه بدون اعمال کردن توقعات از قبل موجود در زمینه تحقیق میباشد. بنابرین ملاحظات مشخص و بی انتها نیاز دارد تا به منظور ساختن تعریف الگو های سازماندهی در شرایط تحت مطالعه در آینده ایجاد شود. روش های جامع و استنتاجی متحرک ومتمایل به روند است که تمرکز آن بالای رویداد های واقعی، روابط ذات البینی، پدیده، یا شرایط در یک مدت زمانی میباشد.

انجام دادن تحقیق تحلیلی با خطوط فوق، مستلزم شناسایی و کشف منظر کامل موسسات و بعدا مستند سازی و طبقه بندی آنها به منظور تحلیل بعدی میباشد. در یک زمینه داده شده نقشه کشی میتواند در قسمت شناسایی و کشف نهاد ها کمک نماید. با وجود سوپ کهن  که از انجام بیشترین طرح ریزی پدیدار میشود، طرح ریزی برای کشف  حوزه کامل نهاد های جا سازی شده در تاریخ ودر فرهنگ زمینه مطالعه بسیار سخت است. طرح ریزی و کتگوری بندی نهاد ها تجربه نزدیکتر مجموعه مشخص روابط  بین بازیگران مشخص را در یک زمینه داده شده اجازه میدهد  به منظور دانستن اینکه  چرا و همچنان چگونه تغیر رخ میدهد وآیا روابط شناخته شده و نهاد های که از طریق شان اینها انجام میشود، میتواند از لحاظ مفهومی برای خواسته های تحقیق مراعات شود و از منظر پالیسی سازی کنترول شود یا خیر.

انجام دادن این نوع تحقیق مستلزم نزدیک شدن به موضوعات تحت مطالعه میباشد. تقرب فزیکی برای یک دوره زمانی و توسعه نزدیکی به جهت صمیمیت و محرمانه اجتماعی و فرهنگی، اعتبار و کفایت اطلاعات آزمایشی را افزایش میدهد. برای برقراری دقت معیاری، تمام یافته های تحقیق آپرو در مقابل اینکه چه از طریق بینش آشنا است آزمایش، وبه حیث یک روند تاریخی تاسیس و شناخته شده است.

برای معلومات بیشر در رابطه به تحلیل سازمانی:

دیده شود.