شفافیت اطلاعات

موسسه مطالعات عامه افغانستان متعهد به شفافیت در کار خود میباشد. موسسه مطالعات عامه افغانستان با  ابتکار کمک شفافیت بین المللی IATI راجستر است. راجستر بودن در IATI به منظور بهبود شفافیت کمک ها، توسعه و منابع انسانی کمک می کند. ناشران در IATI  اطلاعات سازمانی، فعالیت ها، بودجه ها و هزینه های خود را در اختیار کاربران اطلاعات قرار می دهند. تمام مجموعه اطلاعات مطابق با استندرد  IATIبوده که یک چارچوب برای انتشار اطلاعات در مورد فعالیت های همکاری های توسعه بشمار میرود.