درباره اپرو

چشم انداز

موسسه مطالعات عامه افغانستان  تلاش می کند

تا به یک سازمان برتر در زمینه تحقیقات مرتبط با

پالیسی، آموزش های پیشرفته و کاربردی و ارزیابی های بنیادی

اما سازنده در محیط های درگیر و پسا منازعه مبدل گردد.

ارزش ها

تفکر سیستمی

تسلط شخصی

مدل های ذهنی

بینش مشترک

یادگیری جمعی

مخاطب

مسئولان و پالیسی سازان محلی، ملی و بین المللی

رهبران جامعه

سازمان های جامعه مدنی

کمک کنندگان بین المللی

مأموریت

مأموریت APPRO برای تسهیل گفتگوهای انتقادی در مورد توسعه پالیسی برای کشورهای

در حال توسعه، و کشور های درگیر منازعه و پسا منازعه میباشد.

این ماموریت دارای دو جز میباشد که اولین جز آن اندازه گیری توسعه است.

زمینه های کاری

ارزیابی ها

ارزیابی ها همچنین به ارایۀ بینش های ارزشمند برای APPRO در رویکرد آن به تحقیقات کاربردی و نظارت و آموزش است. برای سال ۲۰۱۸ و فراتر از آن ارزیابی ها باقی خواهد ماندادامه مطلب…

آموزش و راهنمایی

ناگهان و اما آموزش دوامدار در تجزیه و تحلیل پالیسی در پروپوزل های پروژه از اوسط سال ۲۰۱۵ گنجانیده شده است. این تغیر استراتیژیک برای حفظ توانای APPRO برای ادامه ادامه مطلب…

تحقیقات و نظارت کاربردی

تحقیقات کاربردی تحت موضوعات حکومتداری٬ اقتصاد سیاسی٬ امنیت انسانی٬ منابع طبیعی و مدیریت زیست محیطی و مهاجرت انجام شده است ادامه مطلب…

خلاصه پالیسی

راپور ها

منابع