Reports


سنجش خدمات صحت باروری و جنسی در پنج ولایت افغانستان

هدف این تحقیق این بود که میزان فراهمی، دسترسی و جذب خدمات صحت باروری در ولایات بلخ، بامیان، هرات، کندهار و ننگرهار به عنوان بخشی از پروژه نظارت بر تطبیق پلان عمل 1325 مورد بررسی قرار گیرد. معلومات مورد نیاز ضمن اجرای بحث های گروهی و مصاحبه با افراد مُطلع کلیدی از بین فراهم کنندگان […]

Research Fields:   Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان – دورۀ نظارتی چهارم

این چهارمین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دورۀ نظارتی سوم

این سومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که برای سال 2016 تهیه و ترتیب شده است. گزارش حاضر به دنبال انتشار گزارشات نظارتی اول و دوم در ماه های اپریل و آگوست 2016، منتشر شده و با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Human Security Reports

2015 زنان بیجا شده و منازعه: کندز، سپتمبر الی اکتبر

این مطالعۀ موردی به منظور بررسی شرایط زنان بیجاشده ای که با تسخیر کندز در اواخر سپتمبر و اوایل اکتبر 2015 این ولایت را ترک گفته اند، انجام شده است. هدف از انجام این ارزیابی همانا دادخواهی مبتنی بر شواهد در راستای عمل به اهداف پلان عمل 1325 افغانستان می باشد

Research Fields:   Human Security Migration Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان مرحلۀ دوم

این دومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان می باشد که بعد از انتشار گزارش نظارتی اول در ماه اپریل 2016 و ارزیابی اولیه در ماه دسمبر 2015 منتشر می شود. گزارش حاضر با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند تهیه شده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که با اشتراک در روند جمع آوری معلومات موافقت نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Governance Human Security Reports

برداشت ها از مفهوم حقوق در افغانستان: حقوق “بشر” یا “حقوق بنیادی”؟

در این گزارش، دیدگاه های شهروندان عادی در مورد اندیشه های حقوق بشر و حقوق بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا به این موضوع می پردازیم که شهروندان عادی نسبت به فعالیت هایی که بر محور این حقوق انجام می شوند و نیز تأثیرات آنها چه برداشتی دارند. لذا با لحاظ حساسیت های فرهنگی-زمینه ای و با توجه به اینکه از سال 2001 به بعد با عدم توازن رویکردی در تطبیق این حقوق مواجه بوده ایم، شیوه هایی را که می توانند به بهترین نحو به تطبیق حقوق بشر/بنیادی در افغانستان کمک کنند، شناسایی نموده ایم

Research Fields:   Human Security Reports

روابط بین حکومت و جامعۀ مدنی حقوق بنیادی در کشمیر-هندوستان

گزارش حاضر مبتنی بر یک تحقیق ساحوی است که توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان و با کمک دو محقق ساحوی در کشمیر انجام شده است. تحقیقات کتابخانه ای و ویرایش این گزارش توسط تیم کاری APPRO در کابل انجام شده است  

Research Fields:   Human Security Reports

روابط دولت و جامعۀ مدنی حقوق اساسی در افریقای جنوبی

این گزارش نتایج مطالعۀ موردی انجام شده در خصوص وضعیت معاصر افریقای جنوبی را بازتاب می دهد و به بررسی این نکته می پردازد که دولت و کارگزاران جامعۀ مدنی به چه شیوه هایی در راستای ترویج و پشتیبانی از حقوق اساسی با همدیگر تعامل می شوند. گزارش حاضر توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان تهیه شده است تا از آموخته های مقایسوی افغانستان و دیگر دموکراسی های در حال شکل گیری بهره گیری شود.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان : گزارش مقدماتی

Afghanistan Rights Monitor (ARM) was designed to support informed policy and action on fundamental rights protection and promotion through research, constructive advocacy, and increased capacity of public institutions. ARM is premised on the idea that institutionalization of fundamental rights in Afghanistan’s system of governance must filter into the everyday practices of both government and civil society actors. This baseline report and subsequent four-monthly monitoring reports cover 10 provinces (29 districts in total), selected to represent the diversity of conditions throughout the country. “Fundamental Rights” are conceptualized broadly to include Civic (governance, political rights, and freedom of expression), Social (health, food security, education, and family rights), and Economic (right to work and protection at work). The crosscutting themes running through these three pillars are gender relations and corruption.

Research Fields:   Governance Human Security Reports
Page 1 of 11