Governance


ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻓﺴﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎر اﻧﺟﻣن ﺷﮭروﻧدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺗﻼش ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ، ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﯾﻧش ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﺧﺻوص روﻧدھﺎی ﺳﻧﺟش، ﭘرداﺧت و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﺎت در رﯾﺎﺳت ﻋواﯾد وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ، ﺑﺧﺻوص دﻓﺎﺗر ﻣﺎﻟﯾﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﮐوﭼﮏ، ﻣﺗوﺳط و ﺑزرگ، و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﮭﺎر ﻓﺳﺎد در اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

Research Fields:   Anti Corruption Governance

ﻣﻌﺎرف و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد: مطالعه موردی

ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﯿﻦ ده ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺳﺪ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد.1 روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﮫ رﻏﻢ آن ھﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم “ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” در ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ھﺎ و ﻧﮕﺮش ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺴﺎد ﺳﺘﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻮل و ﻧﻈﺎم ھﺎی ارزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ظﮭﻮر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از طﺮﯾﻖ “اﺑﺘﮑﺎر اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” )ACAD( ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ 2011 ﺗﻮﺳﻂ UNODC )در ﺷﮭﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن( و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری OECD، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻮﺳﺘﻮن و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

Research Fields:   Anti Corruption Governance

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان مرحلۀ دوم

این دومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان می باشد که بعد از انتشار گزارش نظارتی اول در ماه اپریل 2016 و ارزیابی اولیه در ماه دسمبر 2015 منتشر می شود. گزارش حاضر با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند تهیه شده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که با اشتراک در روند جمع آوری معلومات موافقت نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Governance Human Security Reports

روابط دولت و جامعۀ مدنی حقوق اساسی در افریقای جنوبی

این گزارش نتایج مطالعۀ موردی انجام شده در خصوص وضعیت معاصر افریقای جنوبی را بازتاب می دهد و به بررسی این نکته می پردازد که دولت و کارگزاران جامعۀ مدنی به چه شیوه هایی در راستای ترویج و پشتیبانی از حقوق اساسی با همدیگر تعامل می شوند. گزارش حاضر توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان تهیه شده است تا از آموخته های مقایسوی افغانستان و دیگر دموکراسی های در حال شکل گیری بهره گیری شود.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان : گزارش مقدماتی

Afghanistan Rights Monitor (ARM) was designed to support informed policy and action on fundamental rights protection and promotion through research, constructive advocacy, and increased capacity of public institutions. ARM is premised on the idea that institutionalization of fundamental rights in Afghanistan’s system of governance must filter into the everyday practices of both government and civil society actors. This baseline report and subsequent four-monthly monitoring reports cover 10 provinces (29 districts in total), selected to represent the diversity of conditions throughout the country. “Fundamental Rights” are conceptualized broadly to include Civic (governance, political rights, and freedom of expression), Social (health, food security, education, and family rights), and Economic (right to work and protection at work). The crosscutting themes running through these three pillars are gender relations and corruption.

Research Fields:   Governance Human Security Reports
Page 1 of 11