Anti Corruption


ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻓﺴﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎر اﻧﺟﻣن ﺷﮭروﻧدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺗﻼش ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ، ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﯾﻧش ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﺧﺻوص روﻧدھﺎی ﺳﻧﺟش، ﭘرداﺧت و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﺎت در رﯾﺎﺳت ﻋواﯾد وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ، ﺑﺧﺻوص دﻓﺎﺗر ﻣﺎﻟﯾﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﮐوﭼﮏ، ﻣﺗوﺳط و ﺑزرگ، و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﮭﺎر ﻓﺳﺎد در اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

Research Fields:   Anti Corruption Governance

ﻣﻌﺎرف و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد: مطالعه موردی

ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﯿﻦ ده ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺳﺪ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد.1 روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﮫ رﻏﻢ آن ھﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم “ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” در ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ھﺎ و ﻧﮕﺮش ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺴﺎد ﺳﺘﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻮل و ﻧﻈﺎم ھﺎی ارزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ظﮭﻮر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از طﺮﯾﻖ “اﺑﺘﮑﺎر اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” )ACAD( ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ 2011 ﺗﻮﺳﻂ UNODC )در ﺷﮭﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن( و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری OECD، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻮﺳﺘﻮن و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

Research Fields:   Anti Corruption Governance
Page 1 of 11