۲۰۱۸ نظارت بر تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ – دور پنجم: می – آگوست

October 1, 2018

هدف این گزارش و گزارش های نظارتی بعدی، ارزیابی شرایط موجود برای زنان، دستاوردها و پسرفت ها در روند تطبیق پلان عمل 1325 می باشد. دستاوردها و پسرفت ها در هر ولایت بر مبنای ارکان چهارگانۀ پلان عمل 1325 (مشارکت، حفاظت، پیشگیری، امداد و رفاه) تجزیه و تحلیل می شوند

Research Fields:   Human Security