رھﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﯽ: روﻧﺪ بودیجه ﺑﻨﺪی و دادﺧﻮاھی معطوف به بودیجه

February 20, 2018

اﯾن دﺳﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروژه "ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﮭروﻧدان و ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ در ﺳﮑﺗورھﺎی ﺻﺣت و ﻣﻌﺎرف" ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت. ھﯾﺋت اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﯾﺟﮥ اﯾن ﭘروژه را از طرﯾﻖ اﻋطﺎی ﭘروژۀ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮥ آﮐﺳﻔﺎم و ھﻣﮑﺎران آن ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از "ﻣوﺳﺳﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻣﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" و "ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑرای ﺻﻠﺢ" ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣوده اﺳت

Authors:   Sear Sadat, Zahra Ghulami
Research Fields:   Resources