سنجش خدمات صحت باروری و جنسی در پنج ولایت افغانستان

December 18, 2018

هدف این تحقیق این بود که میزان فراهمی، دسترسی و جذب خدمات صحت باروری در ولایات بلخ، بامیان، هرات، کندهار و ننگرهار به عنوان بخشی از پروژه نظارت بر تطبیق پلان عمل 1325 مورد بررسی قرار گیرد. معلومات مورد نیاز ضمن اجرای بحث های گروهی و مصاحبه با افراد مُطلع کلیدی از بین فراهم کنندگان خدمات صحی، کارگزاران موسسات غیردولتی، کارگزاران دولتی و مردان و زنان استفاده کننده از خدمات صحت باروری و جنسی جمع آوری شده است. یافته های تحقیق با این هدف صورت بندی شده اند که چارچوب پالیسی سازی و برنامه ریزی برای خدمات صحت باروری و جنسی که یکی از بخش های مهم برنامه های متمرکز بر تطبیق پلان عمل 1325 به شمار می آید، شکل داده شود.

Authors:   Pugh Sarah
Research Fields:   Human Security Reports