نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان – دورۀ نظارتی چهارم

July 19, 2017

این چهارمین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، سپاسگزاری می کند

 

Research Fields:   Human Security Reports