نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان مرحلۀ دوم

October 2, 2016

این دومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان می باشد که بعد از انتشار گزارش نظارتی اول در ماه اپریل 2016 و ارزیابی اولیه در ماه دسمبر 2015 منتشر می شود. گزارش حاضر با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند تهیه شده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که با اشتراک در روند جمع آوری معلومات موافقت نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Governance Human Security Reports