نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دورۀ نظارتی سوم

January 1, 2017

این سومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که برای سال 2016 تهیه و ترتیب شده است. گزارش حاضر به دنبال انتشار گزارشات نظارتی اول و دوم در ماه های اپریل و آگوست 2016، منتشر شده و با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

 

Research Fields:   Human Security Reports