ابزار آموزشی: دادخواهی سازنده مبتنی بر شواهد

February 17, 2017

این راهنما نتیجه همکاری و ارتباط موسسه مطالعات عامه افغانستان با تعداد زیادی از سازمان های دولتی و سازمان های جامعه مدنی در سراسر افغانستان از سال 2007 به این سو می باشد. این کتاب راهنما به عنوان یک منبع برای آموزگاران پالیسی و دادخواهی و افراد و سازمان هایی جامعه مدنی که مایل به آوردن تغیر مثبت در جامعه از طریق دادخواهی سازنده و مبتنی برشواهد می باشند، در نظر گرفته شده است

Authors:  
Research Fields:   Resources