جستجوی نشریات

نشریات


برداشت ها از مفهوم حقوق در افغانستان: حقوق “بشر” یا “حقوق بنیادی”؟

در این گزارش، دیدگاه های شهروندان عادی در مورد اندیشه های حقوق بشر و حقوق بنیادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا به این موضوع می پردازیم که شهروندان عادی نسبت به فعالیت هایی که بر محور این حقوق انجام می شوند و نیز تأثیرات آنها چه برداشتی دارند. لذا با لحاظ حساسیت های فرهنگی-زمینه ای و با توجه به اینکه از سال 2001 به بعد با عدم توازن رویکردی در تطبیق این حقوق مواجه بوده ایم، شیوه هایی را که می توانند به بهترین نحو به تطبیق حقوق بشر/بنیادی در افغانستان کمک کنند، شناسایی نموده ایم

Research Fields:   Human Security Reports

روابط بین حکومت و جامعۀ مدنی حقوق بنیادی در کشمیر-هندوستان

گزارش حاضر مبتنی بر یک تحقیق ساحوی است که توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان و با کمک دو محقق ساحوی در کشمیر انجام شده است. تحقیقات کتابخانه ای و ویرایش این گزارش توسط تیم کاری APPRO در کابل انجام شده است  

Research Fields:   Human Security Reports

روابط دولت و جامعۀ مدنی حقوق اساسی در افریقای جنوبی

این گزارش نتایج مطالعۀ موردی انجام شده در خصوص وضعیت معاصر افریقای جنوبی را بازتاب می دهد و به بررسی این نکته می پردازد که دولت و کارگزاران جامعۀ مدنی به چه شیوه هایی در راستای ترویج و پشتیبانی از حقوق اساسی با همدیگر تعامل می شوند. گزارش حاضر توسط موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان تهیه شده است تا از آموخته های مقایسوی افغانستان و دیگر دموکراسی های در حال شکل گیری بهره گیری شود.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان : مرحلۀ اول

این گزارش، اولین گزارش از شش چرخۀ نظارتی است که برای پروژۀ نظارت از حقوق بنیادی شهروندان افغانستان برنامه ریزی شده و در فاصلۀ زمانی جنوری 2012 و دسمبر 2017 اجرا می شوند. گزارشات نظارتی دوره ای به منظور حمایت از پالیسی سازی و اقدام آگاهانه در راستای حمایت و ارتقای حقوق بنیادی در افغانستان تهیه و تنظیم می شوند. حمایت و ارتقای حقوق بنیادی در افغانستان بر مبنای تحقیقات کاربردی، نظارت، ظرفیت سازی و دادخواهی آگاهانه صورت می گیرد.

Research Fields:  

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان : گزارش مقدماتی

Afghanistan Rights Monitor (ARM) was designed to support informed policy and action on fundamental rights protection and promotion through research, constructive advocacy, and increased capacity of public institutions. ARM is premised on the idea that institutionalization of fundamental rights in Afghanistan’s system of governance must filter into the everyday practices of both government and civil society actors. This baseline report and subsequent four-monthly monitoring reports cover 10 provinces (29 districts in total), selected to represent the diversity of conditions throughout the country. “Fundamental Rights” are conceptualized broadly to include Civic (governance, political rights, and freedom of expression), Social (health, food security, education, and family rights), and Economic (right to work and protection at work). The crosscutting themes running through these three pillars are gender relations and corruption.

Research Fields:   Governance Human Security Reports

ایرانی گک های افغانی، و…….افغان های ایرانی

This paper is based on ongoing research by Fariba Adelkhah, Senior Research Fellow at Sciences Po (Paris, France) and Visiting Researcher at Afghanistan Public Policy Research Organization (APPRO).  

Research Fields:  
Page 2 of 212