جستجوی نشریات

نشریات


سنجش خدمات صحت باروری و جنسی در پنج ولایت افغانستان

هدف این تحقیق این بود که میزان فراهمی، دسترسی و جذب خدمات صحت باروری در ولایات بلخ، بامیان، هرات، کندهار و ننگرهار به عنوان بخشی از پروژه نظارت بر تطبیق پلان عمل 1325 مورد بررسی قرار گیرد. معلومات مورد نیاز ضمن اجرای بحث های گروهی و مصاحبه با افراد مُطلع کلیدی از بین فراهم کنندگان […]

Research Fields:   Human Security Reports

۲۰۱۸ نظارت بر تطبیق پلان عمل ۱۳۲۵ – دور پنجم: می – آگوست

هدف این گزارش و گزارش های نظارتی بعدی، ارزیابی شرایط موجود برای زنان، دستاوردها و پسرفت ها در روند تطبیق پلان عمل 1325 می باشد. دستاوردها و پسرفت ها در هر ولایت بر مبنای ارکان چهارگانۀ پلان عمل 1325 (مشارکت، حفاظت، پیشگیری، امداد و رفاه) تجزیه و تحلیل می شوند

Research Fields:   Human Security

ﻣﻔﮭﻮم ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﻓﺴﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﮭﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

اﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎر اﻧﺟﻣن ﺷﮭروﻧدی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد و ﺗﻼش ھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ، ارﮔﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑدﯾن ﻣﻧظور ﺑﯾﻧش ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ در ﺧﺻوص روﻧدھﺎی ﺳﻧﺟش، ﭘرداﺧت و ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺎﻟﯾﺎت در رﯾﺎﺳت ﻋواﯾد وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ، ﺑﺧﺻوص دﻓﺎﺗر ﻣﺎﻟﯾﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﮐوﭼﮏ، ﻣﺗوﺳط و ﺑزرگ، و ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﮭﺎر ﻓﺳﺎد در اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.

Research Fields:   Anti Corruption Governance

رھﻨﻤﺎی آﻣﻮزﺷﯽ: روﻧﺪ بودیجه ﺑﻨﺪی و دادﺧﻮاھی معطوف به بودیجه

اﯾن دﺳﺗﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروژه “ﻣﺷﺎرﮐت ﺷﮭروﻧدان و ﺣﮑوﻣت ﺑرای ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ در ﺳﮑﺗورھﺎی ﺻﺣت و ﻣﻌﺎرف” ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت. ھﯾﺋت اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﯾﺟﮥ اﯾن ﭘروژه را از طرﯾﻖ اﻋطﺎی ﭘروژۀ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮥ آﮐﺳﻔﺎم و ھﻣﮑﺎران آن ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از “ﻣوﺳﺳﮥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﺎﻣﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن” و “ﺳﺎزﻣﺎن آﻣوزش و ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺑرای ﺻﻠﺢ” ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣوده اﺳت

Research Fields:   Resources

ﻣﻌﺎرف و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد: مطالعه موردی

ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﯿﻦ ده ﮐﺸﻮر ﻓﺎﺳﺪ ﺟﮭﺎن ﻗﺮار دارد.1 روش ھﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و ظﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﮫ رﻏﻢ آن ھﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ادﻏﺎم “ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” در ﻧﺼﺎب ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. دﻓﺘﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزش ھﺎ و ﻧﮕﺮش ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻓﺴﺎد ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻓﺴﺎد ﺳﺘﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻮل و ﻧﻈﺎم ھﺎی ارزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، ظﮭﻮر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از طﺮﯾﻖ “اﺑﺘﮑﺎر اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد” )ACAD( ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ 2011 ﺗﻮﺳﻂ UNODC )در ﺷﮭﺮ ﺑﻮﺳﺘﻮن( و ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری OECD، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﻮﺳﺘﻮن و اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ وﮐﻼی ﻣﺪاﻓﻊ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

Research Fields:   Anti Corruption Governance

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان – دورۀ نظارتی چهارم

این چهارمین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Human Security Reports

ابزار آموزشی: دادخواهی سازنده مبتنی بر شواهد

این راهنما نتیجه همکاری و ارتباط موسسه مطالعات عامه افغانستان با تعداد زیادی از سازمان های دولتی و سازمان های جامعه مدنی در سراسر افغانستان از سال 2007 به این سو می باشد. این کتاب راهنما به عنوان یک منبع برای آموزگاران پالیسی و دادخواهی و افراد و سازمان هایی جامعه مدنی که مایل به آوردن تغیر مثبت در جامعه از طریق دادخواهی سازنده و مبتنی برشواهد می باشند، در نظر گرفته شده است

Research Fields:   Resources

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان دورۀ نظارتی سوم

این سومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق شهروندان افغانستان (ARM) می باشد که برای سال 2016 تهیه و ترتیب شده است. گزارش حاضر به دنبال انتشار گزارشات نظارتی اول و دوم در ماه های اپریل و آگوست 2016، منتشر شده و با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند فراهم آمده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که موافقت کردند تا در روند جمع آوری معلومات برای این گزارش سهم بگیرند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Human Security Reports

2015 زنان بیجا شده و منازعه: کندز، سپتمبر الی اکتبر

این مطالعۀ موردی به منظور بررسی شرایط زنان بیجاشده ای که با تسخیر کندز در اواخر سپتمبر و اوایل اکتبر 2015 این ولایت را ترک گفته اند، انجام شده است. هدف از انجام این ارزیابی همانا دادخواهی مبتنی بر شواهد در راستای عمل به اهداف پلان عمل 1325 افغانستان می باشد

Research Fields:   Human Security Migration Reports

نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان مرحلۀ دوم

این دومین گزارش نظارتی پروژۀ نظارت از حقوق اساسی شهروندان افغانستان می باشد که بعد از انتشار گزارش نظارتی اول در ماه اپریل 2016 و ارزیابی اولیه در ماه دسمبر 2015 منتشر می شود. گزارش حاضر با کمک مالی وزارت امور خارجۀ هالند تهیه شده است. موسسۀ مطالعات عامۀ افغانستان از تمام کسانی که با اشتراک در روند جمع آوری معلومات موافقت نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می کند

Research Fields:   Governance Human Security Reports
Page 1 of 212